Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 octobre 2010 4 21 /10 /octobre /2010 15:46

Mésyéédanm,
Kolèg konséyé jénéral,
Jòdila nou sanblé prensipalman pou palé dè lègzamen a prèmyé Désizyon Modifikatif an lanné-la.
Jodila nou ka rèspèkté sa nou té di é maké lanné pasé, kivédi fè réyinyon a sanblaj an lang natif-natal an-nou pannan tout mwa kréyòl-la, « Kréyòl An Mouvman », kon nou bay non.
A pa pou fè bèbèl, men sé on mannyè pou nou montré tout popilasyon-la kijan idantité an-nou, kijan kilti an-nou pa alawoulib padavwa sé adan-y noutout ka pwan sous, é dépasé tout diféransiyasyon nou pé ni.
Palé kréyòl  adan on rényon a Konsèy jénéral sé asèpté-vwè kè nou ni dé lang natirèl, yonn pa ka pwan lanmen si lòt, é di èvè fòs kréyòl-la sé on lang ki lwen mò, ki ka viv pliplis ankò jòdila adan nenpòt ki sitiyasyon.
Palé kréyòl  adan on rényon a konsèy jénéral, sé di ho é fò kè bokantaj-la si lang prèmyé-la  é lang dézyèm-la pa ni pon sans padavwa sé noumenm noumenm annou ka mété on klasman an tèt an-nou.
Palé kréyòl  adan on rényon a konsèy jénéral, sé rikònèt tout chimen-la lang-la ja fè la é sa ka rété pou-y  fè, pou-y  « détòtiyé sé lèspwi kolonizé-la » sé sa nou ka mandé.
Sa vwé, a pa ni adan on jou, ni adan on mwa nou ké sové lonnè a kréyòl-la, fondas a idantité an-nou.
Men an ka kwè sé grènn diri ka fè sak diri, é sé senbòl-lasa, sé bon lakòz-lasa ké fè kréyòl-la vansé. An pé di san pwoblèm kè òwganizasyon « Kréyòl An Mouvman » sé yonn adan sé la.
An té ké vlé pou lokazyon-lasa bay lavwa pou kolèg Sigiska, komisyon zafè kiltirèl é DACP-la pou tousa yo fè ki ban nou on pwogramasyon ho konsa.
Chè kolèg, chè konpatriòt, an ka envité zòt,  viv tout mouvans-lasa tout mwa òktòb-la adan rèspè a pwogram-la é ti liv a sé mo kréyòl-la yo pa ka tann touléjou la kè yo ba zòt la.
Kolèg chè, an té ké vlé woutouné asi mannyè a réyalizasyon a tousa adan pawtikilarité a larèl politik la nou yé la avan nou rantré an plen mitan kè a réyinyon-la.
On larèl politik asé èspésyal pou tout nasyon fransé  davwa dékatman asi sé rètrèt-la ka fè moun lévé gawoulé é ka fè Lafrans désann an lari.
On lwa ki nésésè, men nou ni on santiman séryé Gouvènman Fransé-la vlé fòsé-y pasé jan i yé la, alòs kè i pa asé byen paré silon mwen. 
On lwa, nou  ay konbat an séna-la é dépozé enpé pwopozisyon modifikasyon a lwa pou fè konèt sitiyasyon an-nou Gwadloup  pou nou tout-di i pa menm biten.
On lwa ki pa ka kyenn kont dè jan travay agrikiltè fòsan ni jan sé agriltè-la adan pwazon klòwdékonn-la alòs kè yo ka kyenn kont dè sé travayè-la ki adan amyant-la an Frans.
On lwa ki pa ka kyenn kont dè espésifisité a rètrèt adan sé dépawtèman lòtbò dlo Lafrans, parapòt  a rèta  yo fè pou pwan-y an kont é mèt SMIC-la a nivo kon an Frans dèpi 1995.
On lwa ki pa konèt kijan vi travay-la chiktayé kotésit, menm biten ki prim a lavi chè ki a 40% pou sé fonksyonè-la.
On lwa, ki ka chaviré fenfon a sosyété-la men ki pa ka kyenn kont dè sitiyasyon a sé madanm-la piplis sé la ki lévé timoun a yo tousèl, menm biten pou sé la ki rété travay an kaz a yo.
On lwa nou ka kontinyé konbat pas i pa bon. Sé travay-la ka péyé-y olyé sé kapital-la padavwa 85% a lajan-la ka vin dè sé travayè-la tousèl.
Larèl pawtikilyé a travay an-nou chè kolèg, sé osi sé kou matrak-la si ékonomi lòtbò ki touché LODEOM-la é défiskalizasyon-la.
A pa prèmyé fwa yo éséyé chanjé tousa, sa ki vlé di dè govènman an gouvènman yo ni on jan pou vwè kotésit toujou rété an tan lontan, toujou santralisé asi Pari é toujou étwèt kivèdi yo vlé nou  toujou  atann si yo.
On biten pou fè nou bigidi, pou nou pa vansé kifè pé ké ni kréyasyon antwèpriz, pé ké ni travay alòs ké LODEOM-la té fèt pou 15 lanné i pòkò menm bay tout rézilta a-y.
Sé on biten ki pa bon ban nou chè kolèg.  On biten i  ka mandé sé DOM-la mété dé fwa plis lajan pasé sa Lafrans ka mété pou yo ékonomizé, é konsa nou pé ké ni nou pou nou envesti  340 milyon €.
Si noutout sanblé é fè onsèl, nou ka vin pli fò pou défann menm konba-la, padavwa on pèp ki pa ka travay a pa on pèp, sé on pilo moun é sa, nou ni pou fè tann sa dépi anho a léta é koumansé pa Prézidan Larépibik.
Chè kolèg, kontèks politik-la, sé osi réfòm téritoryal-la ki ka vin la si nou ka gadé pli lwen,
Asi pwen-lasa noutout sav byen kè gouvènman-la pa andwa mèt si tab-la menm modèl pou nou épi pou Lafrans san kyenn kont dè laliwonaj an-nou é san vlé fè pon jès ankò.
E dayè sé an mouvans-lasa, an ba yo an Séna-la douvan CMP-la ki ka travay asi réfòm téritoryal-la pou yo fè an sòt mété Gwadloup an déwò.
Noutout sav méné Gwadloup pa on biten fasil. I pa dwètèt fèt anpangal, men fò nou travay ansanm ansanm pou woufè on Gwadloup doubout pou vansé.  A pa zafè a déotwa grangrèk oben zafè a sé moun politik-la tousèl men zafè a tout pèp Gwadloup é sé-y i dwètèt bay lavwa.
Fò noutout maré ren an-nou pou gadé an fenfon viraj-la ka vin la, gadé-vwè ka i ka pòté adan ékonomi an-nou, ki travay i ka pòté ban-nou, kijan nou ka mèt anrout pou noutout kontan é pou i kyenn kont dè dévlòpman dirab.
Chè kolèg sé tousa nou pou fè, vansé yonn asi lòt on pa apré on pa pou nou voyé péyi-la monté pou nou chak touvé plas an-nou, sa pé sé konsa nou ké pé di adan on prèmyé tan nou dwèt kontinyé dékatman-la èvè pèp-la pou mèt si pyé on pwojè ki ké voyé nou monté é ki ké rèspèkté sa ki té maké lè nou fè kongré a dépawtèman é réjyon.
Apré sa, nou ké ni pou fè on déba trankil si gouvèwnaj Gwadloup é voyé on pwopozisyon ki ké kyenn kont dè sa nou pé fè an péyi-la é nou ké voyé-y ba prézidan larépiblik an bout a lanné-la.
An ka-lasa nou dwètèt voté on garanti pour rèprézantasyon a téritwa-la, jan nou pé vwè divini an-nou ki ka balansé ant on vòt ininominal é on vòt ki ka kyenn kònt dé sitiyasyon an-nou, pou tout pouvwa-la pa rété an men a onsèl group moun.
Chè kolèg, rèsponsabilité an-nou sé maché an menm kadans a konsyans an-nou, pou yo pa oblijé nou maché adan on lwa nou pa vlé. Chwazi ranjé lwa-la pou i kay èvè toutmoun.
Daprè mwen sé sa ki rèsponsabilité lè nou gadè listwa an-nou, sé mèt nou dakò pou sèvi péyi-la.
Sé byen sa nou nou kay prévwa èvè prézidan a Laréjyon pou mété-y an léta èvè sé éli dépawtmantal-la é réjyonal-la ké sanblé avan fen a lanné-lasa pou ba prézidan Larépiblik dékatman pou nou chanjé sé enstitisyon an-nou la pou yo vansé.
Konnyéla, nou kay palé zòt dè sa pou ki biten nou sanblé jòdila sa nou té maké adan Désizyon Modifikatif-la,
E zòt ka pèwmèt mwen di vitman-présé sa nou té maké avan Gi LÒSBA kolèg prézidan a komisyon a finans, dékatyé sa nou té maké.
Désizyon-lasa ké fè nou modifyé sé dépans-la é rèsèt-la pou nou pé rèspèté sa nou di jis an fen a lanné-la adan plizyè dosyé :
Pou sa ka ki rèsèt, ni ékilibraj adan sèksyon envèstisman é fonksyònman.
Sé rèsèt envèstisman-la ka bésé dè 2,3M€, pou kyenn kont a kréyasyon a sé kolèj-la, alòs kè sé rèsèt fonksyonman-la ògmanté pou 3,7M€.
Pou sa ki dépans, Désizyon Modikatif-lasa ké fè nou rèspèkté sa nou maké si plizyè nivo.
An vlé di envèstisman pou ba sé komin-la on kou-d men ki monté a 1,8M€ ou ankò kréyé machin a glas asi sé pò dépawtmantal-la. Yo bénéfisyé 1,3M, é sé kolèj-la 2,9 M€.
Tousa pou nou ba politik solidarité an-nou plis fòs :
    An vlé di 5M€ anplis pou sé granmoun-la
    3M€ pou pwan an chaj sé dépans a sé moun andikapé-la.
Mésyé, Danm, chè kolèg, mi tousa an ni pou vwè épi zòt an komansman a rényon-lasa,
An ka mandé zòt tout annou mèt anrout san atann pli lontan.
Mèsi onpil pou koutasyon a zòt !

Partager cet article
Repost0
20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 18:16

Note sur le projet du groupe DESPOINTES à Belle-Plaine
Construction d’une plateforme logistique


Le groupe Despointes est porteur d’un projet de plateforme logistique à Belle-Plaine, sur une plateforme cadastrée AD 212 d’une superficie de 27 836 m2. Cette parcelle a fait l’objet d’une transaction entre la SAG et le groupe DESPOINTES.
S’agissant d’une affaire privée, la ville des Abymes n’en a pas le détail.
Au plan d’occupation des sols de la ville (POS), approuvé en 1991, cette parcelle a été classée en zone UX, constructible, notamment pour les constructions et installations abritant des activités industrielle, artisanales ainsi que des constructions à usage commerciaux, dépôts et entrepôts.
Il s’agissait à l’époque de permettre l’installation de la SOGETRA.
Cette parcelle n’a fait l’objet d’aucun déclassement récent et bien que jouxtant une zone agricole, elle n’est pas agricole. Le plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration, ne prévoit pas de rebasculer ces terrains en zone agricole.
Cependant, les zones agricoles existantes seront maintenues.
Le permis de construire déposé le 3 août 2010 par le Groupe DESPOINTES sous l’identité CHIP IMMO est actuellement en cours d’instruction dans les services idoines.

Partager cet article
Repost0
20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 18:14

Le Groupe COGIT décide de tout redistribuer à ses clients

On vous promet 100% de plaisir dans les casinos de Gosier et de Saint-François.
Dès le 28 octobre 2010 au Casino du Gosier et dès le 5 novembre 2010 au Casino de Saint-François, il sera possible de jouer sur des machines à sous programmées au taux de retour de 100%. C’est plus de chance de gagner le jackpot.

Le taux de redistribution à 100% est un taux de retour théorique sur l’ensemble du cycle de la machine et qui s’effectue sur la base d’une mise allant de 0.10 centimes d’euros à 1 euro (mise variant selon le casino). Un jackpot progressif est également à gagner sur ces machines.

Les casinos du groupe COGIT entre ainsi dans le cercle très fermé des rares casinos européens ayant souhaité tout redistribuer aux joueurs.

Pour fêter l’arrivée de ces machines, les deux casinos vous proposent 4 jours de fêtes 100% festives :

100% Emotion avec animation GRATUITE au cœur des casinos
100% Glamour avec un défilé de mode PlayGirls
100% Gourmandises avec des friandises à gogo durant toute une journée !

Renseignements auprès de votre casino :
Casino du Gosier : 0590 84 79 68
Casino de Saint François : 0590 88 41 31

Partager cet article
Repost0
20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 18:13

INDISCRÉTIONS
Yves
Yves Jégo a écrit à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant pour leur proposer la création d'un  ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Ville et de la Ruralité. Calamiteux secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, député de la Seine-et-Marne, M. Jégo fait encore une fois u appel du pied au président de la République. Les ors des ministères lui manquent donc si cruellement ?..

Luc
Air France s'engage. Tradysion Gwadloup, Un monde bleu tout en vert, Territoire Attitude, trois noms d'associations qu'Air France en Guadeloupe soutient pour accompagner Willy Bissainte, Christine Monlouis, et Philippe Fiston dans leur projet de traversée en solitaire, « trois noms de bateaux évocateurs de valeurs qui correspondent à celles d'Air France », précise Luc Maricot, délégué régional. Il y a aussi Voiles44 Région Guadeloupe, un projet porté par l'atelier Voiles 44, impliquant les équipes de l'AAEA-C.A.V.A (Centre d'Adaptation à la Vie Active) auxquelles la compagnie aérienne apporte son soutien, permettant à 15 jeunes en difficulté de se rendre à Saint-Malo pour le départ de Jimmy Dreux. C'est sympa !

Gugusses
Le 29 juin 2010, révèle le Canard de cette semaine, les salariés des hôtels et restaurants de Guadeloupe (et des autres Dom) ont vu d'office leur prime TVA diminuée de moitié. Elle représente environ 20% du salaire de base, soit 500 euros pour les salariés de restaurants, 250 pour ceux des hôtels-restaurants. Il semblerait que les chefs d'entreprise du secteur aient fait pression auprès du Gouvernement pour que cette prime soit rabotée, au prétexte que les salariés de ces régions, après la mobilisation de 2009, ont obtenu des indemnités importantes...
André-Jean VIDAL

Partager cet article
Repost0
20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 18:13

Saint-Malo – Guadeloupe.
Destins croisés
 
Ville de Saint-Malo
 
      Saint-Malo et la Route du Rhum c'est, depuis plus de 30 ans, le mariage heureux entre la cité du large et la plus mythique des transats, l'association gagnante entre la ville de tous les horizons et la course de tous les défis. La Route du Rhum à Saint-Malo c'est aussi le majestueux ballet des mâts, le chatoiement des coques, l'effervescence sur les pontons, une ambiance sans pareille qui en fait une belle fête populaire sur les quais, un formidable spectacle quotidien au pied des remparts avec, en guise de bouquet final, l'apothéose du départ.
      Aventuriers des mers, découvreurs du monde… l'Histoire de la cité corsaire s'est forgée au souffle du vent poussant les voiles vers l'ailleurs. En s'élançant tous les quatre ans de Saint-Malo vers la Guadeloupe, les skippers de la Route du Rhum perpétuent la légende…
 
Le Maire
René COUANAU
Député d'Ille-et-Vilaine
 
 
Conseil régional de la Guadeloupe
Une histoire d'amour qui dure depuis 32 ans…

      Trente deux ans d'une histoire d'amour qui dure encore, ce n'est pas si fréquent. C'est pourtant ce qui unit la Guadeloupe à l'une des plus légendaires courses transatlantiques à la voile. Cette belle histoire s'est enrichie des extraordinaires aventures de ces hommes et de ces femmes qui sont allés au bout de leurs rêves et qui ont ouvert le chemin pour ceux qui demain prendront le départ de la 9ème édition de la Route du Rhum – La Banque Postale. Ils laisseront derrière eux la baie de Saint-Malo la magnifique et mettront le cap vers notre archipel qui, alors, se sera paré de ses plus beaux atours pour accueillir la flotte et ses suiveurs.
Au fil des éditions, l'implication du Conseil régional de la Guadeloupe s'est accrue dans l'organisation de cet événement sportif majeur. Aujourd'hui partenaire à part entière de la Route du Rhum – La Banque Postale, le Conseil régional se positionne plus que jamais comme fédérateur des énergies de tous ceux qui, en Guadeloupe, partagent l'ardent désir de faire du « Rhum » un succès sans cesse renouvelé. L'édition 2006 a ainsi été exemplaire par la remarquable dynamique dans laquelle se sont inscrits les Institutions, les entreprises, les associations, la communauté scolaire, le monde sportif et l'ensemble des acteurs du secteur touristique.
Notre ambition est en effet de permettre à tous les Guadeloupéens de s'approprier une part de cette course qui, tous les quatre ans, place notre archipel sous les projecteurs du monde entier et à laquelle nous offrons en retour ce qui est sans doute l'un des plus beaux plans d'eau du monde. C'est pourquoi la Route du Rhum – La Banque Postale s'inscrit désormais dans le cadre plus large de notre plan régional de développement du nautisme qui est d'autant plus stratégique qu'il touche aux domaines économique, touristique et sportif.
A quelques mois du départ, nous réaffirmons donc notre engagement total aux côtés de nos partenaires pour que l'édition 2010 soit la meilleure de l'histoire. Nous vous attendons chez nous, sur nos îles, tout au bout de « l'Autouroute du rhum », pour partager une belle fête populaire et des souvenirs inoubliables.

Victorin LUREL
Député Président du Conseil régional de la Guadeloupe

Partager cet article
Repost0
19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 18:20

Mouvement de grève

Le Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe communique les taux de participation au mouvement de grève de ce mardi 19 octobre 2010 :

    •    Enseignants du 1er degré            2,4 %
    •    Enseignants du 2nd degré            4,6 %
    •    TOTAL enseignants 1er et 2nd degré    3,9 %

Partager cet article
Repost0
19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 14:03

Tract-LKP-1-2010-10-05---Appel-26-oct-Grev-jeneral.jpg

Tract-LKP-2-2010-10-05---Appel-26-oct-Grev-jeneral.jpg

Partager cet article
Repost0
19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 14:01

INDISCRÉTIONS
Jacques
« En attendant la maturation des consciences, et pour contourner le risque imminent de nous voir imposer une réforme dont nous ne voulons pas, il nous faut faire le choix responsable et lucide d’une assemblée unique qui permette l’adaptation de la réforme territoriale prévue au plan national (...) C’est affirmer l’adaptation de la réforme territoriale comme une étape avant l’érection d’une collectivité unique adossée à un véritable projet de société élaboré par les guadeloupéens, pour les guadeloupéens. » Ainsi parlait, non Zarathoustra, mais Jacques Gillot, devant ses camarades, samedi, lors de la convention de Guadeloupe unie, socialisme et réalités (GUSR), le parti duquel il se réclame...

Josette
Josette Borel-Lincertin, première vice-présidente de la Région, présidente du Comité du tourisme des îles de la Guadeloupe (CTIG), au micro de RCI, vantant le travail réalisé par la Région à l'occasion de la Route du Rhum: « Nous sommes déjà à Saint-Malo. Tous les rhumiers de la Guadeloupe sont là... Toute la Bretagne est aux couleurs de la Guadeloupe. D'ailleurs RCI va nous accompagner et rapporter tout cela. » Les confrères ont leur lettre de mission !

Christian
« RFO devient Guadeloupe Première. Je me marre. C'était le nom du premier journal TV local. Créé par feu Christian Lyonnaz, rédacteur en chef, avec Lolo, Lara, Mauranyapin, Marliave, et les débutants, César, Sargenton, Moinet. C'était... en 1972 ! Paris avait interdit ce nom », nous rappelle Gérard César, l'une des mémoires de la station.

Jules
Jules Otto, premier secrétaire fédéral du PS, joue sur la corde sensible, une note féminine : « L’application en Guadeloupe du projet de loi de réforme des collectivités est une mauvaise option pour notre région. En effet, si ce projet était appliqué en Guadeloupe, il diminuerait de moitié le nombre d’élus. Ce serait une vraie atteinte à la parité. En effet, le mode de scrutin proposé par ce projet aboutirait à une notable diminution du nombre d’élus femmes. Nous passerions de 34% actuellement de femmes élues dans les deux collectivités à 15% de conseillères territoriales. Il faut rappeler qu’actuellement 48% des conseillers régionaux sont des femmes, elles ne seraient que 15% si cette réforme nous était appliquée. »

Jules 2
Catégorique, Jules Otto affirme : « L’ensemble des listes favorables à l’article 73 ont récolté près de 93 % des suffrages de la population aux élections régionales de mars 2010, ne réservant que 7 % des suffrages aux listes favorables à l’article 74. » Le poids des mots...

Elie
Le LKP appelle à la grève générale le 26 octobre. « Nous avons gagné nos principales revendications malgré la contre-offensive de la Pwòfitasyon. Nous avons obtenu 200 euros d’augmentation pour les salaires les plus bas, des baisses de prix des
produits de première nécessité, le gel des loyers pour un an, la baisse du prix des carburants, des baisses dans le secteur du téléphone et d’Internet, la création
et des crédits pour un Bureau d’Etudes Ouvrières, des diminutions d’impôts locaux, une prime de 100 euros pour 80 000 foyers, des aides pour les personnes âgées et handicapées... L’Etat et les collectivités locales ont pris des engagements avec le LKP sur 165 points de la plate-forme cosignés le 4 mars 2009 dans les domaines de la culture, de la pêche, de l’agriculture. Maintenant il faut continuer à agir fermement pour que ces engagements soient respectés totalement... », dit l'appel.
André-Jean VIDAL

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2010 1 18 /10 /octobre /2010 14:06


Tribune libre
« Garde à vue…Détention provisoire… encore  un  effort, Madame  le  Garde  des  Sceaux… »

Le  Député-maire  Eric  Jalton  prend  acte  de l’annonce faite par   Madame  le  Garde  des  Sceaux  sur la  réforme  de  la  garde  à  vue où la présence  de l’Avocat   dès le  début de la procédure  serait  désormais  possible.

Poussée  par  les instances  européennes,  la  France  ferait ainsi  un progrès  considérable dans la  défense  des  Droits  de l’Homme  et  celle  des  Droits  de  la  Défense des  citoyens gardés  à  vue. Ce, particulièrement  en  Guadeloupe où l’usage  de la  garde  à  vue est  souvent  synonyme de  condamnation  pour l’opinion publique dans un  petit pays   où l’hyper- médiatisation tend  à  rendre  « coupable »  le citoyen  gardé  à  vue…
Combien   de  Guadeloupéens  ont  vu  leur  vie  brisée  suite  à un placement  en  garde à  vue hyper-médiatique  alors  qu’ils  étaient  parfaitement  innocents  des  faits  à l’origine  de  ce placement ?  Les  gros  titres  annonçant  la  garde à  vue  d’innocents  font  rarement les  mêmes « Unes »  des  médias  lors  des mises  hors  de  cause. Il  y  a là  un champ  d’évolution  législative  à  défricher. Le  Député-maire  y  travaille…

Cette  réforme -à l’occasion  de  sa  discussion à l’Assemblée  nationale- aura le mérite   de poser la  question  de « La  Question »  au  sens  moyenâgeux  du  terme. La  garde à  vue a souvent pour  objectif  inavouable  de  faire  avouer   des  délits,   crimes  et  infractions,   pour leur  transformation  en  motifs « légitimes » de mise  en  examen… Parfois  au  détriment  de l’investigation  sur  des  faits  réels  et  tangibles.
La  tradition inquisitoire  de la  culture  de l’aveu  a la  dent  dure...
La présence  de  l’Avocat   dès le  début  de  toute  privation  de liberté, notion   fondamentale  de la  République, sera  une  avancée  notable contre les  abus  inquisitoires…
Cette  avancée  républicaine   est  louable.
Elle  en  appelle  naturellement une  autre. Celle  de l’usage  abusif  de la  détention provisoire qui attire également l’attention critique  des   Instances  Européennes…
« Garde à  vue … Détention  provisoire…encore un  effort… Madame le  Garde des  Sceaux ! »


Eric  JALTON

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2010 1 18 /10 /octobre /2010 13:49

EVOLUTION INSTITUTIONNELLE :
oui à la pédagogie, non à la démagogie

L’actualité récente, les déclarations et interventions sur cette thématique de l’évolution institutionnelle, tant localement que dans l’entourage de la ministre de l’outre mer, repris par l’AFP,  aboutissent à créer une véritable confusion au sein de la population.

La Fédération de Guadeloupe du Parti Socialiste fait une mise au point.

Nous avons eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises : Pour nous, fédération de Guadeloupe du PS, la priorité reste le développement économique et l’épanouissement de notre jeunesse. Ces préoccupations sont portées par notre camarade Victorin Lurel au travers de sa politique régionale. Cependant, une réforme des collectivités territoriales est en cours au niveau national. Nous ne pouvions pas, au sein de notre fédération,  ne pas anticiper. Pour cela, nous avons travaillé au sein de notre fédération afin de rechercher l’option institutionnelle la plus adaptée à notre contexte.

Concernant tout d’abord la question statutaire, nous nous sommes déjà prononcés sur le statut  qui nous semble le plus adapté à notre région. Il s’agit du maintien de notre statut actuel, à savoir l’article 73, c'est-à-dire  l’identité législative. Cette position a été validée à l’unanimité en convention fédérale le 6 décembre 2009 « Le 73, rien que le 73, mais tout le 73 ».
Nous considérons que cette question statutaire est tranchée et que nous devons concentrer nos réflexions sur la question institutionnelle. Nous rappelons que l’ensemble des listes favorables à l’article 73, dont la nôtre, ont récolté près de 93 % des suffrages de la population aux élections régionales de Mars 2010, ne réservant que 7 % des suffrages aux listes favorables à l’article 74.

A la suite des états généraux organisés par l’Etat en 2009, les élus départementaux et régionaux, réunis en congrès, ont souhaité disposer de temps pour bâtir « un projet guadeloupéen de société », dont le choix institutionnel devait être une des composantes du fait de la réforme des collectivités en cours.
Le président de la République avait pris l’engagement le 26 juin 2009 à Petit Bourg, de respecter le délai de 18 mois pendant lequel les élus guadeloupéens devaient mener à bien cette réflexion en y associant la population.
A cet effet, une campagne d’information a débuté vers la mi-aout, sous l’impulsion du président actuel du congrès Victorin LUREL en accord avec Jacques GILLOT. Elle consiste à rencontrer la population dans le cadre des comités communaux afin d’expliquer les enjeux de la réforme territoriale.
A ce jour, des conférences débats sur cette thématique ont été réalisées dans 22 communes. Lors de ces réunions avec la population, les intervenants présentent de façon pédagogique, les 7 options possibles concernant l’évolution institutionnelle en y adossant les avantages et inconvénients pour chacune des options.

Nous considérons que l’intégration, avant l’expiration du délai de 18 mois de la Guadeloupe dans le champ de l’application du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, actuellement en débat au Parlement, constitue clairement une violation de l’engagement du président de la République. Cette décision a eu comme conséquence de créer localement une vraie confusion. Les commentaires récents de l’entourage de la ministre de l’outre-mer, repris par l’AFP, et qui invitent les élus guadeloupéens à faire un choix « statutaire  » alors que le débat ne porte ici que sur la question institutionnelle, ajoutent à la confusion créée par l’Etat.

Autre source de confusion émanant de l’Etat :  le courrier adressé par le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux collectivités, monsieur Alain MARLEIX, au président du Conseil régional de la Guadeloupe. Dans ce courrier, le secrétaire d’Etat déclare que le statu quo n’est pas possible pour la Guadeloupe. Nous considérons qu’il s’agit là d’une immixtion de l’Etat dans la démarche de recueil des souhaits de la population, car il s’agit d’une option possible à laquelle de nombreux Guadeloupéens restent attachés. Nous sommes également surpris à travers ce courrier de l’empressement du Gouvernement à recevoir les éventuelles propositions des élus guadeloupéens avant le terme imparti, alors que la concertation avec la population est en cours.

Nous considérons par ailleurs que l’application en Guadeloupe du projet de  loi de réforme des collectivités est une mauvaise option pour notre région. En effet, si ce projet était appliqué en Guadeloupe, il diminuerait de moitié le nombre d’élus (43 conseillers territoriaux prévus vs 81 élus régionaux et généraux actuellement), ce qui est à notre avis mauvais en terme de démocratie représentative. De plus, ce serait une vraie atteinte à la parité. Cette opinion est d’ailleurs partagée par l’Observatoire de la parité, structure rattachée au premier ministre, qui parle de vraie « régression » sur cette thématique concernant ce projet de loi. En effet, le mode de scrutin proposé par ce projet aboutirait à une notable diminution du nombre d’élus femmes siégeant en tant que conseillères territoriales à la région et au département. Pour la Guadeloupe, nous passerions de 34% actuellement de femmes élues dans les 2 collectivités à 15% de conseillères territoriales. Il faut rappeler qu’actuellement 48% des conseillers régionaux sont des femmes, elles ne seraient que 15% si cette réforme nous était appliquée.

De surcroît, la création d’une assemblée unique en Guadeloupe, (c’est ce que prévoit implicitement ce projet de loi du fait de notre région monodépartementale), sans qu’ait été recueilli au préalable le consentement des électeurs guadeloupéens – comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution –, est inconstitutionnelle de notre point de vue. Le Conseil constitutionnel aura d’ailleurs à trancher prochainement sur cette question.

Nous avons très tôt réfléchi au sein de la fédération à la meilleure option souhaitable  pour la Guadeloupe. Parmi les multiples possibilités institutionnelles envisageables en théorie, nous considérons que les seules options raisonnables sont : le statu quo, la collectivité unique ou l’assemblée unique.
Notre préférence va à l’assemblée unique.

Ce choix de l’assemblée unique, à la différence de la collectivité unique, nous éviterait ainsi les retards de mise en route. Nous sommes en charge de la gestion du quotidien des Guadeloupéens et nous ne pouvons  pas mettre en panne le pays. Le débat ensuite, si cette position est majoritairement soutenue par les élus du congrès, se concentrerait  sur la rédaction d’une proposition de projet de loi qui porterait sur la nature de l’assemblée, le mode de scrutin, le nombre de sièges, les champs de compétence, les ressources et le mode de gouvernance au sein de l’assemblée (le contrôle du pouvoir) ; proposition de projet de loi qui serait préalable à toute consultation. Nous conserverions ainsi nos deux collectivités, mais qui seraient administrées par une seule et même assemblée délibérante, qui elle-même élierait en son sein un conseil exécutif, responsable devant elle. Concernant le mode de scrutin, nous pourrions très bien concevoir un mode de scrutin mixte – uninominal et proportionnel – avec une prime majoritaire, à l’instar du mode de scrutin actuel des élections régionales.  Mais les débats sur le choix de l’assemblée unique et de son fonctionnement ne sont pas clos, bien au contraire.

Notre proposition se veut une invitation aux débats, tant à l’intérieur du Parti socialiste que des autres partis politiques alliés, et plus largement au sein des comités communaux  mis en place par le Congrès des élus, et de la société guadeloupéenne tout entière.

A ceux qui rajoutent localement à la polémique et à la confusion, nous les invitons à débattre sur le fond, au lieu de se perdre dans des propos démagogiques et outranciers qui ne leur font pas honneur.

A ceux qui  considèrent que les résolutions du congrès  ne sont pas respectées, nous leur  répondons qu’il est encore possible avant la fin du  délai de 18 mois sollicité par le congrès (délai prenant fin le 26 janvier 2011) d’aboutir à un projet consensuel : Si chaque comité communal se réunit une fois par semaine, cela aboutirait à environ 400 réunions débats sur 3 mois, pour ensuite aboutir à une synthèse par le comité guadeloupéen du projet.
La fédération de Guadeloupe du parti socialiste, en ce qui la concerne, continuera à porter sa contribution à la campagne d’explication en cours sur le terrain. Elle contribuera à formaliser des propositions concrètes  adaptées à notre pays dans le débat en cours.

Enfin, la fédération mettra tout en œuvre pour aboutir avec les partis du socle de gauche – PPDG, GUSR, Verts Guadeloupe – lors de prochaines rencontres à une harmonisation des positions sur la question institutionnelle. Il en va de l’avenir de la Guadeloupe.


Jules Otto et le Bureau Fédéral du Parti socialiste.

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de André-Jean Vidal
  • : Revue de l'actualité politique locale
  • Contact

Texte Libre

Recherche

Liens